Zasady organizowania lotów konkursowych gołębi ras Wysokolotnych

ZASADY ORGANIZOWANIA LOTÓW KONKURSOWYCH GOŁĘBI RAS
WYSOKOLOTNYCH ( 2018 r.)

 1. Organizowanie lotów konkursowych w ZKGW powinno odbywać się na zasadzie uczciwości i ograniczonego zaufania.
 2. Kierownika Lotów wybiera spośród siebie Zarząd Klubu, a akceptuje Kolegium Sędziów przy Polskim Związku.
 3. Obserwatorami lotów konkursowych mogą być tylko hodowcy zrzeszeni w  organizacjach należących do PZHGRIDI lub związków zagranicznych w Federacji Europejskiej i spełniający przynajmniej jeden z poniższych warunków:
  – są członkami KHGWiA
  – posiadają „certyfikaty obserwatora” wydane przez Kolegium Sędziów
  -w przypadku nie posiadania w/w certyfikatów wykażą się dokładną znajomością „Zasad organizowania lotów konkursowych” i regulaminów lotów konkursowych obowiązujących w Klubie oraz znajomością w stopniu podstawowym ras gołębi biorących udział w lotach konkursowych.
 4. Obserwatora każdorazowo wyznacza Kierownik Lotów, w porozumieniu z osobami zainteresowanymi. Obserwator nie obciąża organizatora lotów konkursowych kosztami swego uczestnictwa ( np. kosztami dojazdu), chyba, że umówią się inaczej.
 5. W zawodach konkursowych mogą rywalizować tylko członkowie Klubu, pod warunkiem wcześniejszego opłacenia składek członkowskich na dany sezon lotowy.
 6. Obrączki gołębi konkursowych muszą być odpowiedniego rozmiaru, rozprowadzane przez Polski Związek lub Federację Europejską (EE).
  Honoruje się obrączki inne niż w EE, nieściągalne z nogi gołębia i mające czytelne numery, w następujących przypadkach:
  a) u gołębi dopuszczonych wcześniej do udziału w lotach konkursowych
  b) dla nowych członków Klubu:
  – w roku wstąpienia- dla gołębi dorosłych i młodych
  – w następnym sezonie lotowym tylko dla gołębi dorosłych. Gołębie młode, począwszy od tego roku muszą mieć obrączki ze znakiem EE.
 7. Stado konkursowe składa się z gołębi tej samej rasy, w ilości od 3 do 24 szt., osobno dla gołębi dorosłych i młodych (chyba, że regulamin dla danej rasy stanowi inaczej)
 8. Loty konkursowe organizowane są w danym sezonie przez cały rok kalendarzowy.
  Hodowca może uzyskać zgodę na przeprowadzenie kilku konkursów w jednym dniu, pod warunkiem, że w każdym z nich wezmą udział inne gołębie, a stada konkursowe nie będą latać równocześnie.
 9. Zgodę na przeprowadzenie konkursu wydaje Kierownik Lotów na wniosek hodowcy i po wyznaczeniu obserwatora / obserwatorów. Zgłoszenie hodowca wysyła sms-em, z odpowiednim wyprzedzeniem, podając planowaną datę i godz. rozpoczęcia konkursu, rasę gołębi, ilość sztuk, młode czy dorosłe oraz ewentualnie propozycję osoby na obserwatora.
  Hodowca w przypadku rezygnacji z przeprowadzenia konkursu zgłasza to na tyle wcześnie, by można było odwołać obserwatora. W przeciwnym razie musi się liczyć z ewentualnym pokryciem kosztów np. dojazdu obserwatora.
 10. Stado konkursowe może być wypuszczane do lotu w dowolny sposób i w przeciągu 5 minut musi znaleźć się w powietrzu. Podczas trwania konkursu nie można w żaden sposób zmuszać gołębi do przedłużenia lotu.
 11. Hodowca powinien zapewnić obserwatorowi właściwe warunki do nadzorowania przebiegu lotu i musi być obecny w czasie trwania konkursu.
 12. Prawo skontrolowania przebiegu konkursu bez uprzedzenia mają:
  – Kierownik Lotów lub inna osoba przez niego wyznaczona oraz członkowie Zarządu. Koszty paliwa związane z dojazdem ponosi Klub.
  Ostateczna interpretacja Regulaminu w sprawach spornych należy do władz Klubu .
 13. Obowiązki obserwatora:
  – przed lotem konkursowym sprawdza prawidłowość obrączek gołębi oraz spisuje ich numery
  – dopilnowuje, by przed wypuszczeniem były zrobione z bliska zdjęcia stada konkursowego
  – przegląda stado pod względem rasowości. W wątpliwych przypadkach konsultuje to z Kierownikiem Lotów i wpisuje do Protokołu lotu konkursowego . W sytuacji spornej robi dokumentację fotograficzną w celu późniejszej weryfikacji.
  – zawiadamia niezwłocznie Kierownika Lotów o starcie gołębi oraz o zakończeniu pomiaru
  czasu/punktów dla stada konkursowego, wysyłając sms-y i podając istotne informacje.
  Zgłasza również ewentualne przedłużenie obserwacji i czas zakończenia.
  – w sposób nieprzerwany nadzoruje przebieg lotu przestrzegając , aby odbywał się on zgodnie z regulaminami
  – prowadzi na bieżąco zapisy w Protokole
  – po zakończeniu konkursu sprawdza numery obrączek gołębi, które powróciły z lotu
  – wypełnia do końca i podpisuje Protokół z Lotu Konkursowego i robi jego kopię.
 14. Hodowca wysyła listem pocztowym Protokół z Lotu Konkursowego (oryginał), ewentualnie scan protokołu e-mailem oraz zdjęcie stada konkursowego, również e- mailem – do Przewodniczącego Klubu, w terminie 7 dni..
 15. Kierownik Lotów jest zobowiązany umieszczać na bieżąco na stronie internetowej informacje o lotach konkursowych:
  – w zakładce „Wyniki bieżące” są podawane wyniki nieoficjalne ( na podstawie wysłanych sms-ów do Kierownika Lotów),
  – w zakładce „Listy rankingowe” są umieszczane wyniki oficjalne ( po dokonaniu weryfikacji oryginalnych protokołów z lotów przez Przewodniczącego Klubu, w porozumieniu z Kierownikiem Lotów). Niewłaściwie wypełnione protokoły oraz brak właściwego zdjęcia stada
  konkursowego (wykonanego z bliska ,przed lotem) będą podstawą do dyskwalifikacji konkursu.
  – Miejsca na listach rankingowych są punktowane od I – III w każdej kategorii , wg najlepszego lotu danego hodowcy.

Zarząd ZKGW.
Opracował: Andrzej Liwczak