Statut Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Związek stowarzyszeń nosi nazwę „POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW GOŁĘBI RASOWYCH I DROIBNEGO INWENTARZA”, w dalszej części Statutu zwany jest Związkiem lub PZHGR i DI.

§2

PZHGR i DI jest Związkiem stowarzyszeń hodowców gołębi, drobiu, królików i innych zwierząt hobbystycznych, posiadających osobowość prawną, działającym na podstawie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. 2001 r. Nr 79 póz. 855) wraz z późniejszymi zmianami.

§3

 1. Terenem działania PZHGR i DI jest Obszar Rzeczpospolitej Polskiej
 2. Siedzibą PZHGR i DI jest Poznań.

§4

 1. PZHGR i Dl posiada osobowość prawną, a swoją działalność opiera na pracy społecznej, a do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.
 2. Czas trwania Związku jest nieograniczony.
 3. PZHGR i DI używa własnych pieczęci, sztandaru, proporców, odznaczeń, logo, których wzór ustala Zarząd Główny a zatwierdza Walny Zjazd Delegatów.
 4. PZHGR i DI może posiadać własny organ prasowy.
 5. PZHGR i DI może prowadzić działalność gospodarczą /zgodnie z obowiązującym prawem/, z której dochód przeznaczony będzie na realizację celów statutowych.

§5

PZHGR i DI ma prawo zrzeszać się w organizacjach międzynarodowych o podobnym profilu działalności.

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA PZHGR i DI

§6

PZHGR i Dl realizuje swoje cele poprzez:

 1. Reprezentowanie interesów swoich i swoich członków wobec organów administracji państwowej, samorządowej oraz organizacji społecznych, gospodarczych, zawodowych i innych.
 2. Upowszechnienie współczesnych osiągnięć naukowych w zakresie hodowli gołębi drobiu, królików i innych zwierząt hobbystycznych.
 3. Inicjowanie właściwych kierunków hodowli gołębi, drobiu, królików i innych zwierząt hobbystycznych, jak również tworzenie warunków do ich rozwoju.
 4. Utrzymywanie łączności z pokrewnymi organizacjami w kraju i za granicą. Wymiana doświadczeń i czynny udział w międzynarodowym życiu hodowlanym.
 5. Koordynowanie pracy hodowlanej przez:
  1. organizowanie wystaw ogólnopolskich i międzynarodowych,
  2. akceptowanie terminów wystawy i pokazów regionalnych i lokalnych,
  3. informowanie o wystawach międzynarodowych stwarzających możliwość promowania Polski i hodowli polskich ras gołębi, drobiu, królików i innych zwierząt hobbystycznych,
  4. organizowanie udziału hodowców Polskich w wystawach zagranicznych i międzynarodowych,
  5. popieranie hodowli gołębi, drobiu, królików, i innych zwierząt hobbystycznych, w szczególności ras polskich, między innymi poprzez pomoc w tworzeniu i współpracę Klubów zainteresowanych poszczególnymi rasami,
  6. prowadzenie jak najszerszej działalności, oddziaływującej na racjonalny rozwój hodowli, poprzez publikacje, szkolenia, dyskusje,
  7. współdziałanie w wydawaniu literatury fachowej,
  8. prowadzenie ewidencji obrączek i innych znaków hodowlanych, dla gołębi, drobiu i innych zwierząt hobbystycznych, zgodnych z przyjętymi wzorcami międzynarodowymi,
  9. współdziałanie ze środowiskami naukowymi, weterynaryjnymi, administracyjnymi i innymi, we wszystkich sprawach związanych z hodowlą gołębi, drobiu i innych zwierząt hobbystycznych,
  10. aktywne uczestniczenie w ochronie dzikiej przyrody Polski i środowiska naturalnego.
 6. Prowadzenie działalności gospodarczej z zastrzeżeniem, że dochód z niej pochodzący służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału
 7. Propagowanie koleżeńskiej atmosfery oraz etyki hodowlanej wśród hodowców.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE PZHGR i DI, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§7

 1. Członkowie PZHGR i DI dzielą się na:
  1. członków zwyczajnych,
  2. członków wspierających.

§8

 1. Członkiem zwyczajnym PZHGR i Dl jest stowarzyszenie hodowlane, związek, klub, lub organizacja spółdzielcza, posiadające osobowość prawną, jest:
  1. wniesie pisemną deklarację o wstąpieniu do PZHGR i DI,
  2. zostanie przyjęty w poczet członków PZHGR i DI przez Zarząd Główny.
 2. W Sypadku nie przyjęcia kandydata na członka przez Zarząd Główny służy mu prawo 'odwołania się do najbliższego Walnego Zjazdu Delegatów w terminie 30 dni od otrzymania odmowy na piśmie wraz z uzasadnieniem. Uchwała Walnego Zjazdu Delegatów jest ostateczna.
 3. Członkiem Wspierającym może być osoba prawna, która popiera działalność Związku i deklaruje wsparcie finansowe na jego rzecz. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków wspierających następuje na podstawie Uchwały Zarządu Głównego.

§9

 1. Członkowie zwyczajni PZHGR i DI działając poprzez swoich przedstawicieli mają prawo:
  1. wybierać i być wybrani do władz PZHGR i DI,
  2. uczestniczyć z głosem stanowiącym w Zjazdach Delegatów,
  3. mieć rzeczywisty wpływ na działalność PZHGR i DI poprzez wnioski i pisma do Zarządu Głównego w czasie między Zjazdami,
  4. korzystać z pomocy PZHGR i DI podczas rozpatrywania wszelkich spraw związanych z hodowlą przez organy państwowe, samorządowe, gospodarcze, społeczne itp.,
  5. być odznaczani i wyróżnieni przez PZHGR i DI,
  6. używać odznak PZHGR i DI na zewnątrz,
  7. uzyskiwać organizacyjnie i finansowo wsparcie podczas organizowania wystaw i pokazów krajowych lub międzynarodowych,
  8. uzyskiwać informację o wszystkich działaniach władz PZHGR i DI, i) brać udział w wystawach PZHGR i DI, zagranicznych i międzynarodowych.
 2. Członek wspierający działając poprzez swoich przedstawicieli ma prawo:
  1. uczestniczyć z głosem doradczym w Zjazdach Delegatów,
  2. zgłaszać wnioski dotyczące działalności Związku,
  3. współuczestniczyć w tworzeniu programu pracy Związku i jego realizacji.

§10

 1. Do statutowych obowiązków członka Zwyczajnego PZHGR i DI należy:
  1. branie czynnego udział w działalności PZHGR i DI,
  2. przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Związku,
  3. regularne opłacanie świadczenia członkowskiego,
  4. dbanie o dobre imię PZHGR i DI.
 2. Do statutowych obowiązków członka wspierającego PZHGR i DI należy
  1. czynne popieranie działalności statutowej,
  2. wywiązywanie się z deklarowanych świadczeń finansowych
  3. przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Związku.
  4. dbanie o dobre imię PZHGR i DI.

§11

 1. Członkostwo w PZHGR i DI wygasa w przypadku:
  1. dobrowolnego wystąpienia ze Związku zgłoszonego Zarządowi Głównemu w formie pisemnej,
  2. skreślenia z listy członków przez Zarząd Główny z powodu nieopłacenia składki członkowskiej, z góry za bieżący rok do końca pierwszego kwartału tego roku,
  3. rozwiązania PZHGR i DI,
  4. rozwiązania Stowarzyszenia będącego członkiem PZHGR i DI, lub utraty przez nie osobowości prawnej,
  5. wykluczenia z PZHGR i DI uchwałą Zarządu Głównego, za czyny naruszające autorytet PZHGR i DI, uporczywe naruszanie Statutu lub niewykonywanie uchwał i orzeczeń władz PZHGR i Dl.
 2. Skreślenie lub wykluczenie staje skuteczne z chwilą doręczenia zainteresowanemu członkowi, Uchwały Zarządu Głównego o skreśleniu lub wykluczeniu wraz z uzasadnieniem.
 3. Skreślony lub wykluczony członek może w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu Uchwały Zarządu Głównego, złożyć za pośrednictwem Zarządu Głównego odwołanie, które zostanie rozpatrzone przez najbliższy Walny Zjazd Delegatów.
 4. Zarząd Główny na wniosek odwołującego się członka ma obowiązek umieszczenia w porządku obrad najbliższego Walnego Zjazdu Delegatów punktu o odwołaniu się członka.
 5. Decyzja Walnego Zjazdu Delegatów jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE PZHGR i DI

§12

 1. Władzami PZHGR i DI są:
  1. Walny Zjazd Delegatów,
  2. Zarząd Główny,
  3. Główna Komisja Rewizyjna,
  4. Główny Sąd Koleżeński,
  5. Główne Kolegium Sędziów.
 2. Kadencja Władz PZHGR i DI trwa cztery lata.
 3. Obrady i wszelkie czynności władz Związku, są jawne. Uczestniczyć w nich może każdy zainteresowany na koszt własny, bez prawa głosu.
 4. Wybór:
  1. Prezesa Zarządu Głównego
  2. Członków Zarządu Głównego i 3 Zastępców
  3. Głównej Komisji Rewizyjnej i 2 Zastępców
  4. Głównego Sądu Koleżeńskiego i 2 zastępców odbywa się w głosowaniu tajnym.
 5. Protokoły z obrad władz Związku sąjawne.
 6. W razie ustąpienia w czasie trwania kadencji Członka Zarządu Głównego, Głownej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Koleżeńskiego, lub Głównego Kolegium w bądź innej okoliczności powodującej zmniejszenie ich składu, wakaty są obsadzać przez wybranych w kolejności zastępców.

ROZDZIAŁ V

WALNY ZJAZD DELEGATÓW

§13

 • Walny Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą w PZHGR i DI.
 • Zjazd Delegatów może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
 • Zwyczajny Zjazd Delegatów Związku zwoływany jest przez Zarząd Główny co roku i musi odbyć się nie później niż do 30 czerwca każdego roku.
 • W Zjeździe Delegatów udział biorą:
  1. Zarząd Główny,
  2. Główna Komisja Rewizyjna,
  3. Główny Sąd Koleżeński,
  4. Główne Kolegium Sędziów,
  5. Delegaci wybrani spośród członków Stowarzyszeń zrzeszonych w Związku,
  6. Delegacje Stowarzyszeń, których sprawy rozpatrywać będzie Zjazd Delegatów (z prawem głosu tylko w swojej sprawie),
  7. Zaproszeni Goście (z głosem doradczym),
  8. Członkowie Wspierający z głosem doradczym (z głosem doradczym).
 • Czynne i bierne prawo wyborcze posiadają Delegaci wybrani spośród członków stowarzyszeń zrzeszonych w Związku. Wyboru Delegatów dokonuje się według klucza l Delegat na liczbę każdych rozpoczętych 40 członków stowarzyszenia zrzeszonego w Związku.
 • W uzasadnionych przypadkach, Członek powinien poinformować na 14 dni przed Walnym Zjazdem o zmianie składu Delegatów. Zasady ustalania ilości Delegatów na Walny Zjazd zwyczajny lub nadzwyczajny określa się na czas kadencji władz PZHGR i DI według stanu opłaconych składek w połowie kadencji. Kadencja Delegata na Walny Zjazd Delegatów trwa cztery lata.
 • Zjazd jest prawomocny jeśli w pierwszym terminie uczestniczy w nim min 50% + jeden Delegat, lub w drugim terminie bez względu na frekwencję Delegatów.
 • Nadzwyczajny Zjazd Delegatów może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach i jest zwoływany przez Zarząd Główny z inicjatywy własnej, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek 1/3 Członków Zwyczajnych Związku.
 • Zarząd Główny jest zobowiązany do zwołania nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów, który musi odbyć się w terminie nie przekraczającym sześćdziesiąt dni od daty wpłynięcia wniosku, o który mowa w pkt 8.
 • O terminie i miejscu Walnego Zjazdu Delegatów oraz proponowanym porządku obrad Zarząd Główny zawiadamia Członków przynajmniej na 30 dni przed terminem, listem poleconym na adres Członka Związku.
 • Jeśli Zjazd Delegatów nie zostanie zwołany przez Zarząd Główny w statutowym terminie, może go zwołać Główna Komisja Rewizyjna lub wnioskodawcy określeni w §13 pkt 8 mniejszego Statutu.
 • Nadzwyczajny Zjazd Delegatów obraduje w sprawach wniesionych i zatwierdzonych w porządku obrad.

§14

 1. Do kompetencji Zwyczajnego Zjazdu Delegatów należy:
  1. wybór i odwołanie Prezesa Zarządu PZHGR i DI,
  2. wybór i odwołanie Członków Zarządu Głównego i ich zastępców,
  3. wybór i odwołanie Członków Głównej Komisji Rewizyjnej i ich zastępców,
  4. wybór i odwołanie Członków Głównego Sądu Koleżeńskiego i ich zastępców,
  5. rozpatrywanie sprawozdań rocznych Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Koleżeńskiego, Głównego Kolegium Sędziów, decydowanie o udzieleniu absolutorium dla władz PZHGR i Dl,
  6. ustalenie głównych kierunków działania PZHGR i DI,
  7. podejmowanie uchwał i postanowień będących przedmiotem obrad w ustalonym przez Zjazd programie Walnego Zjazdu Delegatów,
  8. rozpatrywanie odwołań członków PZHGR i DI od decyzji Zarządu Głównego i Głównego Sądu Koleżeńskiego,
  9. uchwalenie Statutu i jego zmian,
  10. zatwierdzanie regulaminów działania władz PZHGR i DI i innych na podstawie których działają struktury PZHGR i DI,
  11. przyznawanie godności Członka Rady Seniorów Związku,
  12. akceptację przystąpienia do organizacji międzynarodowych,
  13. określenie przedmiotu działalności gospodarczej Związku, o ile taka będzie prowadzona.
 2. W przypadku odwołania Prezesa i całego Zarządu Głównego, Główna Komisja Rewizyjna zwołuje Walny Zjazd Delegatów, w celu wyboru nowych Władz Związku. Walny Zjazd Delegatów musi odbyć się w terminie nie dłuższym niż 60 dni od momentu odwołania Zarządu Głównego.

ROZDZIAŁ VI

ZARZĄD GŁÓWNY

§15

1. Zarząd Główny jest organem wykonawczym Związku, kierującym całokształtem jego działa nosci i odpowiadającym za swoją pracę przed Walnym Zjazdem Delegatów 1. W skład Zarządu Głównego wchodzi od 7 do 9 członków 3′ ^ pew°dnictwem Prezesa na fewszm posiedzeniu i najpóźniej 7 a) Wiceprezesa do spraw Hodowlanych b) Wiceprezesa do spraw organizacyjnych, c) Wiceprezesa do spraw finansowych d) Skarbnika, e) Sekretarza, f) Dopuszcza się łączenie funkcji.

§16

 1. Do zadań Zarządu Głównego należy:
  1. określenie kierunków rozwoju i działania PZHGR i DI w oparciu o uchwały i postanowienia Walnego Zjazdu Delegatów i wskazówek Głównej Komisji Rewizyjnej,
  2. opracowanie preliminarza budżetowego,
  3. ustalenie opłat członkowskich,
  4. przyjmowanie i skreślanie członków PZHGR i DI,
  5. koordynowanie kalendarza wystaw,
  6. reprezentowanie PZHGR i DI jego hodowców w stosunku do władz administracji państwowej, samorządowej, władz celnych, władz weterynaryjnych, itp., mając na uwadze rozwój hodowli, dobro zwierząt i interesy hodowli,
  7. reprezentowanie Polskich hodowców gołębi, drobiu, królików i innych zwierząt hobbystycznych na arenie międzynarodowej dbając szczególnie o ich wieloletni dorobek hodowlany,
  8. powoływanie komisji i zespołów problemowych niezbędnych do realizacji celów i zadań PZHGR i DI, którym może powierzyć podejmowanie decyzji w sprawach należących do ich zakresu działania,
  9. wyróżnianie i odznaczanie przodujących członków PZHGR i DI jak również przodujących hodowców,
  10. powiadamianie członków PZHGR i DI o wszystkich swych działaniach,
  11. we wszystkich swych działaniach dbanie o dobro ruchu hodowlanego, jego interesy i dobro hodowanych zwierząt,
  12. reagowanie na wszystkie problemy związane z życiem hodowlanym zgłaszane przez swoich członków,
  13. prowadzenie ewidencji obrączek i innych znaków hodowlanych używanych przez członków PZHGR i DI,
  14. czynnie działanie na rzecz utrzymania środowiska naturalnego.
 2. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 50% członków Zarządu. W przypadku równej ilości głosów głos decydujący ma Prezes Zarządu.
 3. Regulamin działania Zarządu Głównego zatwierdza Walny Zjazd Delegatów.
 4. Częstotliwość zebrań Zarządu Głównego określa regulamin.

ROZDZIAŁ VII

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

§17

Główna Komisja Rewizyjna jest powołana do sprawowania kontroli nad działalnością Związku. W skład Komisji wchodzi od 3 do 5 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza.

§18

 1. Do zadań Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
  1. Czuwanie nad pnzestaeganiem Statutu i obowiązujących regulaminów,
  2. Kontrolowanie przynajmniej raz w roku całokształtu działalności Związku, a przede wszystkim jego gospodarki finansowej pod względem legalność,, celowości i gospodarności, ,
  3. przekazywanie Zarządowi Głównemu uwag, wniosków oraz zaleceń pokontrolnych,
  4. składanie na Walnym Zjeździe Delegatów corocznych sprawozdań ze swej działalności, oraz stawianie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Głównemu w całości lub poszczególnym jego Członkom.
 2. Uchwały Głównej Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej 50% członków. W przypadku równej ilości głosów głos decydujący ma Przewodniczący.
 3. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo zwołać Walny Zjazd Delegatów, w przypadku nie zwołania go przez Zarząd Główny w terminie lub trybie określonym w Statucie.
 4. Regulamin działania Głównej Komisji Rewizyjnej zatwierdza Walny Zjazd Delegatów.

ROZDZIAŁ VIII

GŁÓWNY SĄD KOLEŻEŃSKI

§19

 1. Główny Sąd Koleżeński jest powoływany do rozstrzygania sporów między członkami zwyczajnymi Związku oraz rozpatrywania innych przekazanych mu mocą Statutu spraw.
 2. W skład Głównego Sądu Koleżeńskiego wchodzi od 3 do 5 członków.
 3. Po wyborze przez Walny Zjazd Delegatów, Główny Sąd Koleżeński na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza.

§20

 1. Do zadań Głównego Sądu Koleżeńskiego należy:
  1. rozpatrywanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy Członkami Związku,
  2. rozpatrywanie i rozstrzyganie odwołań od uchwał Zarządu Głównego w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Zarządu Głównego.
  3. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zjeździe Delegatów.
 2. Główny Sąd Koleżeński, na każdym etapie rozpatrywanej sprawy, dąży do polubownego jej rozstrzygnięcia.
 3. Główny Sąd Koleżeński na winnego powstałego konfliktu może nałożyć karę przewidzianą w Regulaminie Głównego Sądu Koleżeńskiego.
 4. Orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego, zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej 50% jego składu. Przy równej ilości głosów głos decydujący ma Przewodniczący.
 5. Rozpatrywanie sporów między hodowcami należącymi do różnych Członków zrzeszonych w Związku, przy udziale macierzystych Sądów Koleżeńskich.
 6. Rozpatrywanie sporów w przypadku gdy dotyczą one Członków Władz Związku.
 7. Regulamin Głównego Sądu Koleżeńskiego zatwierdza Walny Zjazd Delegatów.

ROZDZIAŁ IX

GŁÓWNE KOLEGIUM SĘDZIÓW

§21

 1. Główne Kolegium Sędziów jest organem władzy PZHGR i DI do spraw oceny gołębi rasowych, drobiu ozdobnego i innych zwierząt hobbystycznych.
 2. Główne Kolegium Sędziów podlega:
  1. w sprawach administracyjnych – Zarządowi Głównemu,
  2. w sprawach oceny zwierząt – Walnemu Zjazdowi Delegatów.
 3. Główne Kolegium Sędziów wybierane jest przez sędziów PZHGR i DI na ich Walnym zebraniu na czteroletnią kadencję.
 4. Główne Kolegium Sędziów składa się z 7 do 11 osób łącznie z Przewodniczącym.
 5. Spośród wszystkich sędziów PZHGR i Dl wyłaniana jest również trzyosobowa Komisja Dyscypliny i Etyki Sędziowskiej.
 6. Przewodniczący Głównego Kolegium Sędziów (o ile nie jest Członkiem Zarządu Głównego) obligatoryjnie bierze udział w posiedzeniach Zarządu Głównego.

§22

 1. Do zadań Głównego Kolegium Sędziów należy:
  1. zwoływanie Walnego Zjazdu Kolegium Sędziów,
  2. prowadzenie ewidencji sędziów i asystentów,
  3. organizowanie egzaminów sędziowskich i asystenckich,
  4. wydawanie legitymacji sędziowskich i asystenckich,
  5. organizacja i prowadzenie szkoleń podnoszących wiedzę i kwalifikacje sędziów i asystentów,
  6. koordynacja i nadzór nad szkoleniami hodowców organizowanymi przez członków Związku,
  7. współpraca z Zarządem Głównym przy ustalaniu corocznego terminarza wystaw,
  8. nadzór nad obsadami sędziowskimi na wystawach,
  9. powołanie i nadzór nad pracami Komisji Standaryzacyjnej wspólnie z Wiceprezesem ds. hodowlanych Zarządu Głównego,
  10. zatwierdzanie i publikacja opracowanych wzorców,
  11. bieżące informowanie Związku i Zarządu Głównego o działalności Głównego Kolegium Sędziów,
  12. coroczne składanie sprawozdań z sezonu wystawowego,
  13. wnioskowanie do Zarządu Głównego o zmiany i uzupełnienia regulaminów i instrukcji,
  14. rozpatrywanie skarg na działalność sędziów i asystentów.
 2. Główne Kolegium Sędziów działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walny Zjazd Delegatów.
 3. Działalność Głównego Kolegium Sędziów jest finansowana przez Zarząd Główny i wypracowane środki własne.

ROZDZIAŁ X FUNDUSZE I MAJĄTEK PZHGR i DI

§23

 1. Dla realizacji celów statutowych PZHGR i DI uzyskuje fundusze z:
  1. składek członkowskich,
  2. darowizn, subwencji i zapisów,
  3. dochodów z majątku Związku,
  4. działalności gospodarczej, w tym z wydawania czasopism i publikacji,
  5. innych źródeł przewidzianych prawem.
 2. Fundusze i majątki członków PZHGR i DI stanowią ich odrębną własność.
 3. Fundusze i majątek Związku stanowią odrębną własność Związku.

§24

 1. Majątek PZHGR i DI może składać się z ruchomości, nieruchomości, praw i funduszy.
 2. Członek występujący ze Związku nie ma prawa rościć pretensji do majątku PZHGR i DI.

ROZDZIAŁ XI

REPREZENTACJA PZHGR i DI

§25

 1. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw, składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych PZHGR i DI, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu Głównego, w tym co najmniej jednej z następujących osób: Prezesa, Wiceprezesa lub Skarbnika, oraz pieczęć PZHGR i DI.
 2. Oświadczenia składane w formie pisemnej, muszą być opatrzone własnoręcznymi podpisami osób reprezentujących Związek, pieczęciami imiennymi, oraz pieczęcią PZHGR i DI.
 3. Do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku bankowym upoważnia się dwie osoby łącznie, w tym co najmniej jedną z następujących osób: Prezesa, Wiceprezesa lub Skarbnika z innym Członkiem Zarządu Głównego.

ROZDZIAŁ XII

ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE PZHGR i DI

§26

 1. Zmiany w Statucie można przeprowadzać na prawomocnym Walnym Zjeździe Delegatów, zwykłą większością głosów.
 2. Zmiana każdego punktu w Statucie wymaga osobnego głosowania.
 3. Zmiany w Statucie obowiązują od momentu przegłosowania i przyjęcia przez Walnv Zjazd Delegatów.

§27

 1. Rozwiązania PZHGR i DI można dokonać wyłącznie decyzją prawomocnego Zjazdu Delegatów, na którym obecnych jest co najmniej 50% Delegatów, większością 2/3 głosów obecnej liczby Delegatów.
 2. W przypadku rozwiązania PZHOR i DI przez Walny Zjazd Delegatów w Uchwale o rozwiązaniu określa się sposób likwidacji oraz przeznaczenie majątku PZHGR i DI.
 3. Rozwiązanie następuje w przypadku mniejszej liczby Członków niż trzech oraz w przypadku utraty osobowości prawnej przez PZHGR i DI.

ROZDZIAŁ XIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§28

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem, mają zastosowanie postanowienia ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. 2001 r. Nr 79 pzz. 855, wraz z późniejszymi zmianami) i inne przepisy prawne obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej.