Statut Zamojskiego Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego

Rozdział I

Nazwa i siedziba stowarzyszenia, teren działalności i charakter prawny.

§l

Nazwa organizacji: Zamojskie Stowarzyszenie Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego.

§2

Zamojskie Stowarzyszenie Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego zrzesza hodowców i miłośników gołębi i drobiu wszystkich ras.

§3

Terenem działania Zamojskiego Stowarzyszenia Hodowców Gołębi i Drobiu Ozdobnego jest obszar powiatu zamojskiego z siedzibą w Zamościu.

§4

Zamojskie Stowarzyszenie Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną. Działa w ramach obowiązujących przepisów prawnych i na podstawie niniejszego statutu.

§5

Zamojskie Stowarzyszenie Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego używa własnych pieczęci, których wzory ustali Zarząd. Stowarzyszenie Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego jest uprawnione do używania własnych odznak, zgodnie z przepisami prawa.

§6

Zamojskie Stowarzyszenie może być członkiem Międzynarodowych Organizacji Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego.

§7

Zamojskie Stowarzyszenie Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, do swoich prac może zatrudniać pracowników.

Rozdział II

Cele i formy działania stowarzyszenia

§8

Celem zamojskiego Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego jest:

 1. zrzeszanie hodowców i miłośników gołębi rasowych i drobiu ozdobnego,
 2. podnoszenie i doskonalenie poziomu hodowli gołębi rasowych i drobiu ozdobnego, a w szczególności ras polskich na terenie działania,
 3. otwarcie się na szeroką współpracę ze wszystkimi kołami, związkami, stowarzyszeniami, klubami hodowców gołębi rasowych i drobiu ozdobnego w kraju i zagranicą,
 4. kształtowanie koleżeńskiej i partnerskiej współpracy i zasad współżycia społecznego wśród wszystkich członków.

§9

Swoje cele Stowarzyszenie Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego realizuje w szczególności poprzez:

 1. popieranie hodowli gołębi rasowych i drobiu ozdobnego poprzez stworzenie warunków do ich rozwoju,
 2. koordynowanie pracy hodowlanej wśród członków:
  • wytyczanie głównych celów hodowlanych,
  • organizowanie wzajemnej pomocy i obrony interesów członków,
  • podnoszenie jakości i wartości hodowlanej gołębi rasowych i drobiu ozdobnego,
  • prowadzenie szkoleń a zakresie znajomości wzorców i kryteriów oceny gołębi rasowych i drobiu ozdobnego na wystawach.
 3. organizowanie wystaw gołębi rasowych i drobiu ozdobnego,
 4. wydawanie obrączek hodowlanych i prowadzenie ich rejestru,
 5. propagowanie zasad etyki hodowlanej.

Rozdział III

Członkowie ich prawa i obowiązki

§10

Członkom Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego może być hodowca lub miłośnik gołębi rasowych i drobiu ozdobnego, który ma pełną zdolność do czynności prawnych i zobowiąże się do przestrzegania niniejszego statutu pod warunkiem:

 • złożenie pisemnej deklaracji podpisanej przez siebie i dwóch członków wprowadzających,
 • uiszczenie przewidzianego w regulaminie wpisowego i składki rocznej. Wysokość wpisowego i składki rocznej oraz innych opłat, termin i sposób określa Zarząd.

§11

Członkiem młodzieżowym Stowarzyszenia może zostać osoba niepełnoletnia, która spełni warunki § l0 a ponadto przedłoży Zarządowi pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na wstępie do Stowarzyszenia.

§12

Przyjęcie członka Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego dokonuje Zarząd na wniosek kandydata poparty przez dwóch członków wprowadzających. Uchwałę w sprawie przyjęcia członka. Zarząd podejmuje w ciągu 2-ch miesięcy od dnia złożenia deklaracji.

§13

Członkostwo w Stowarzyszeniu Hodowców Gołębi i Drobiu Ozdobnego wygasa na skutek:

 1. dobrowolnego wystąpienia złożonego na piśmie Zarządowi,
 2. skreślenie na skutek niepłacenia składki rocznej,
 3. wykreślenie na podstawie uchwały Sądu Koleżeńskiego,
 4. Śmierci członka.

§14

Skreślenie lub wykluczenie na podstawie § 13 p. 2 i 3 staje się skuteczne z chwilą doręczenia członkowi zawiadomienia na piśmie wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o możliwości odwołania się w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisma od Sądu Koleżeńskiego.

§15

Członek Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego ma prawo:

 1. wybierać i być wybierany do władzy,
 2. uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia,
 3. korzystać z porad i pomocy związanych z hodowlą gołębi rasowych i drobiu ozdobnego,
 4. przedstawienia opinii, wniosków i postulatów w sprawach dotyczących Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego,
 5. nosić odznakę Stowarzyszenia,
 6. przynależeć do ogólnopolskiej organizacji hodowli gołębi rasowych i drobiu ozdobnego oraz innych klubów i związków.

§16

Członek Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego ma prawo:

 1. prowadzić hodowlę gołębi rasowych i drobiu ozdobnego, uczestniczyć w pokazach i wystawach,
 2. brać czynny udział w pracach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 3. przestrzegać statutu, regulaminów i uchwał,
 4. brać czynny udział w zebraniach,
 5. regularnie płacić składki i inne świadczenia obowiązujące w Stowarzyszeniu Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego,
 6. przestrzegać etyki moralnej i hodowlanej w stosunku do siebie i pozostałych członków,
 7. przestrzegać zasad współżycia społecznego i dążyć do wytworzenia koleżeńskiej atmosfery wśród członków,
 8. sumiennie i starannie wykonywać prace na rzecz Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego.

§17

Za naruszenie statutu, regulaminu i uchwał stosuje się następujące kary:

 • upomnienie,
 • nagana,
 • zawieszenie w prawach członka na okres 1-go roku (zawieszony członek uiszcza w tym okresie opłaty obowiązkowe),
 • wykluczenie ze Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego.

Ukaranemu członkowi przysługuje prawo odwołania się do Zjazdu.

Rozdział IV

Władza Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego

Władzami Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego są:

 1. Zjazd,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna,
 4. Sąd Koleżeński.

§18

Zjazd członków Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego zwołuje:

 1. Zarząd,
 2. Zjazd zwyczajny odbywa się co cztery lata,
 3. Zjazd nadzwyczajny może być zwołany z inicjatywy Zarządu lub na wniosek Komisji Rewizyjnej i powinien się odbyć w terminie trzech miesięcy od złożenia wniosku,
 4. Zjazd jest zdolny do podejmowania ważnych uchwał przy obecności 50% +1 osoba. Jeżeli liczba członków jest mniejsza o 50% to Zjazd zwołany w drugim terminie jest zdolny do podjęcia ważnych uchwał bez względu na ilość obecnych członków.

§ 19

Do wyłącznej właściwości Zjazdu należy:

 1. uchwalanie programów i określanie kierunków działalności Stowarzyszenia Hodowców Gołębi i Drobiu Ozdobnego,
 2. uchwalanie regulaminu obrad,
 3. rozpatrzenie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego za okres między Zjazdami oraz udzielenie Zarządowi absolutorium,
 4. wybór członków Zarządu 5-7 osób w tym prezesa,
 5. wybór Komisji Rewizyjnej 3 osoby,
 6. wybór Sądu Koleżeńskiego 3 osoby,
 7. uchwalenie regulaminów pracy Zarządu, komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
 8. uchwalenie zmian w Statucie,
 9. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego.

§20

W skład Zarządu wchodzą wybrani przez Zjazd:

 • Prezes,
 • od 4 do 6 członków,

Wybrani przez Zjazd członkowie Zarządu wybieraj ą ze swego grona Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika i członków.

§21

Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego zgodnie ze Statutem i uchwałami Zjazdu.

 1. współpracuje z zainteresowanymi związkami, kołami, klubami i instytucjami,
 2. sporządza bilans roczny Stowarzyszenia,
 3. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i sprawuje nad nim piecze,
 4. prowadzi sprawy członków:
  • rejestr członków,
  • przyjmowanie członków,
  • skreślanie członków,
 5. ustala wysokość wpisowego, składek rocznych i innych opłat związanych z prowadzeniem Stowarzyszenia,
 6. zatrudnia pracowników w razie potrzeby i ustala dla nich wynagrodzenie,
 7. prowadzi otwartą działalność dla dobra hodowli gołębi rasowych i drobiu ozdobnego w Polsce.

§22

Zarząd w czasie trwania kadencji może odwołać większością 2/3 głosów wybranego członka Zarządu przy obecności połowy członków uprawnionych do głosowania za naruszenie Statutu, uchwał i regulaminów oraz powszechnie przyjętych norm prawnych.

§23

Szczegółowy regulamin pracy Zarządu ustala Zjazd.

§24

Do Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego,
 2. bieżąca analiza sytuacji gospodarczej i przekładanie wniosków oraz spostrzeżeń Zarządowi,
 3. sprawowanie nadzoru i kontroli nad bieżącą, sytuacją finansową Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego,
 4. składanie wniosku o udzielanie absolutorium Zarządowi,
 5. składanie wniosku o zwołanie Zjazdu Nadzwyczajnego.

§25

Zakres i zasady działania Komisji Rewizyjnej określi odrębny regulamin.

§26

Do Sądu Koleżeńskiego należy:

 1. rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członkowskich,
  • sporów powstałych między członkami
  • naruszanie przez członków przepisów Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego,
  • podważanie autorytetu Stowarzyszenia.

§27

Zakres i zasady działania Sądu Koleżeńskiego określi odrębny regulamin.

Rozdział V

Fundusze i majątek Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego.

§28

Majątek Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego składa się z ruchomości i funduszy. Majątek Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego pochodzi z wpisowego i składek członkowskich, jak również z darowizn i zapisów.

§29

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń we wszystkich sprawach majątkowych wymagane jest współdziałanie i podpisy dwóch członków Zarządu, w tym jeden podpis Prezesa lub Wiceprezesa z pieczątką Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego.

§30

Majątek Stowarzyszenia Hodowców Gołębi i Drobiu Ozdobnego w przypadkach rozwiązania należy udostępnić prawa pierwokupu członkom po wykazaniu jego wartości, a uzyskany dochód rozdzielić według stanu ewidencyjnego za pokwitowaniem.

§31

W przypadkach zniszczenia, dewastacji, zagarnięcia w celu uszczuplenia majątku Stowarzyszenia Zarząd na drodze administracyjno-prawnej będzie dochodził zwrotu bądź też odszkodowania na rzecz Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego.

Rozdział VI

Przepisy przejściowe i końcowe.

§32

Uchwały władz Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego z zastrzeżeniem § 18 p. 4 zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. Zmiana Statutu wymaga uchwały Zjazdu, podjętej większością co najmniej 2/3 głosów obecnych na Zjeździe. Każdy członek ma jeden głos.

§33

O rozwiązaniu Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego Decyduje Zjazd przy obecności 2/3 głosów członków większością 3/4 głosów.

§34

Głosowanie nad uchwałami jest jawne. Tajne głosowanie nad uchwałami następuje na żądanie połowy członków obecnych na obradach. Przy wyborach do władz Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego przeprowadza się głosowanie tajne. Do władz wybrane zostają osoby z nieograniczonej ilości zgłoszonych kandydatów, które otrzymały największą ilość głosów. Prezesem Zarządu może być wybrany kandydat, który uzyska 50% +1 ważnych głosów.

Kadencja władz Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych Ozdobnego trwa cztery lata.

§35

Sposób zwoływania Zjazdów, zebrań, obradowania i warunków odejmowania uchwal określają szczegółowo regulaminy obrad Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego.


ZAMOŚĆ 1998.08.09