Regulamin oceny lotów konkursowych gołębi Wysokolotnych

REGULAMIN OCENY LOTÓW KONKURSOWYCH GOŁĘBI WYSOKOLOTNYCH
(nie dotyczy tipplerów angielskich)

 1. Podstawą oceny lotu konkursowego jest długość lotu stada, podawana w godzinach i minutach. Konkursy przeprowadza się osobno dla gołębi dorosłych i osobno dla gołębi młodych (stada nie mogą być mieszane wiekowo).
 2. Rozpoczęcie pomiaru czasu następuje w momencie startu ostatniego gołębia ze stada i trwa dopóki w powietrzu przebywa min.3 szt.
 3. Zakończenie pomiaru czasu ma miejsce w momencie, gdy siada jeden z 3 ostatnich gołębi. Po zakończeniu pomiaru czasu dla stada, na prośbę hodowcy, obserwator może dokonać pomiaru czasu dłużej latającym gołębiom, co zostanie odnotowane w protokole i listach rankingowych. Indywidualne wyniki poszczególnych gołębi, uzyskane w ważnym locie konkursowym są zaliczane w Klasie Sport na wystawach.
 4. Konkurs jest ważny, jeżeli wylądowały przynajmniej 3 szt. ze stada konkursowego i zostały zidentyfikowane przez obserwatora.
 5. Stado (lub część stada) , które weszło w zakrycie (tj. osiągnęło wysokość, na której gołębie są niewidoczne gołym okiem) może tam przebywać nawet do 5 godzin. W sporadycznych przypadkach, na wyraźną prośbę hodowcy, obserwator może pozostać dłużej na obserwacji. Zawsze jednak, gdy gołąb ukaże się ponownie, obserwator musi mieć pewność, że był on w zakryciu. W przeciwnym razie nie uznaje się indywidualnych czasów takich gołębi, a za zakończenie pomiaru czasu dla stada można przyjąć ( po spełnieniu zapisów regulaminowych) ostatni kontakt wzrokowy przed zakryciem, z min.
  3 gołębiami ze stada .
 6. Czas przebywania gołębi w zakryciu zapisuje się w Protokole z Lotu i odnotowuje również na listach rankingowych.
 7. Stado , które nie weszło w zakrycie powinno znajdować się w polu widzenia obserwatora. Jeżeli stado przestaje być widoczne, np. z powodu rozproszenia podczas ataku jastrzębia lub lotu w złych warunkach atmosferycznych, a także oddalenia się stada na bok – to przynajmniej 3 gołębie muszą ukazać się w gromadzie w przeciągu 1 godziny. Jeżeli ta zasada zostanie naruszona, to konkurs zostaje zakończony z czasem ostatniego kontaktu wzrokowego z min. 3 gołębiami ze stada.
 8. W każdym konkursie brane są pod uwagę tylko te gołębie, które powrócą z lotu w tym samym dniu, do momentu zakończenia obserwacji.
 9. Stado gołębi z grupy stójkowych (np. mikołajewskie, orliki) nie może podczas lotu zataczać kręgów. Stada latające w kręgach mogą być jedynie klasyfikowane w kategorii OPEN.
 10. Nie spełnienie odpowiednich zapisów powyższego Regulaminu powoduje dyskwalifikację stada konkursowego.

Zarząd ZKGW
Opracował: Andrzej Liwczak